Home Organisatie Tarieven Parochiale bijdrage

Gebruikers menu

Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

Pastoor Ton Sip
 0495 491215


Secretariaat
0495 499204
e-mail:
info@
corneliusparochiecranendonck.nl

Open in juli en aug. op woensdag van 9:00 tot 12:00 uur

Koster: vacature 
0495-491215

 

Rek. Nummers: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
Parochiale bijdrage •PDF• •Afdrukken• •E-mailadres•
Parochiebijdragen per 1 januari 2020.

U zult begrijpen dat een parochie geld kost. Het betreft o.a.:

 • de personeelskosten, d.w.z. salarissen en toelagen, met de sociale lasten en onkosten ten behoeve van de pastores die in dienst zijn van de parochie.
 • de gebouwen (kerk en pastorie) die veel onderhoud en energiekosten met zich meebrengen (verwarming en verlichting)
 • de kosten voor de catechese, zoals voor de voorbereiding op het doopsel, de 1ste  heilige communie en het vormsel
 • de kosten voor de erediensten, zoals koren, kaarsen, hosties, avondwake, werkgroepen
 • de kosten voor de opbouw van de parochie zoals het maandblad, de ledenadministratie, drukwerk.
 • de bijdragen aan het Bisdom.
 • de beheerskosten, zoals administratie, portie, telefoon, drukkosten, e.d.
  het organiseren van speciale vieringen rond Pasen, Pinksteren en natuurlijk Kerst;
  het ondersteunen van mensen die dat nodig hebben.

Om alle kosten van de parochie te kunnen betalen moet het bestuur een beroep doen op ALLE parochianen. Van geen enkele instantie ontvangt de parochie een subsidie of andere tegemoetkoming, ook niet van het Rijk of de gemeente.

Daarom vragen wij onze parochianen deel te nemen aan de parochiebijdrage.
Elke bijdrage is vanzelfsprekend welkom, maar wij hebben de vrijheid genomen om onderstaande jaarlijkse bedragen als ondergrens te vragen:
- jaarlijkse bijdrage voor een gezin: € 75,-
- jaarlijkse bijdrage voor een alleenstaande of één-ouder gezin : € 35,,-

Onderstaand treft u een overzicht aan van de tarieven voor een aantal vieringen.
Bij deelname gelden deze kosten, ongeacht het feit of u parochiebijdrage betaalt.

Tarieven kerkelijke diensten per 1 januari 2020   

Misintentie                                                                    € 12,00

Uitvaart incl. avondwake / absoute                               € 450,00

Avonduitvaartmis                                                          € 300,00

Avondwake                                                                   €250,00

Begeleiding crematie                                                     €150,00

Crematiedienst/Assistentie elders                                  €250,00

Huwelijksviering                                                            € 360,00

Huwelijks jubileumviering                                                  gratis

Bedrijfsjubileumviering                                                  € 270,00

 

Toediening van Doop, Eerste Heilige Communie en Vormsel is gratis. Er zijn echter wel voorbereidings- / projectkosten aan verbonden, te weten:

Doop                                                                    € 35,00

Eerste Heilige Communie                                     € 50,00

Vormsel                                                                € 50,00

 

Betaling van de parochiebijdrage

Dat kan op onze bankrekening bij de Rabobank: NL77 RABO 01095.81.024

Nog makkelijker is het als u het kerkbestuur een machtiging verleent om de bijdrage automatisch af te schrijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen Periode